వేయిస్తంభాల గుడి కట్టించింది ప్రతాపరుద్రుడట-బాబు

చంద్రబాబుకు తెలంగాణ చరిత్ర తెలియదని మరోసారి తేలిపోయింది. మునుపు పోతన మీద తప్పుగా మాట్లాడిన బాబు.. ఇప్పుడు వేయిస్తంభాల గుడిని కట్టించింది ప్రతాపరుద్రుడని చెప్పిన్రు.  నిజానికి వేయిస్తంభాల దేవాలయాన్ని రుద్రదేవ మహారాజు 1163 చిత్రబాను నామ సంవత్సర మాఘ బహుళ త్రయోదళినకీ.శ 1084శాలివాహన శకం)నిర్మించాడు బాబు. మా భాషరాదు. మా కల్చర్ తెలియదు. కానీ తెలంగాణలో తిరుగుతడట.

This entry was posted in ARTICLES, Top Stories.

Comments are closed.