మండపాటి హన్మంతరావేంటయా?

మీకు మండపాటి హనుమంతరావు తెలుసా అని అడుగుతున్నా..? ఎవన్నడుగుతున్నవ్ ఎర్రి జగన్.. అసలు నీకు తెలుసా ఆయన గురించి.. ఆయన పేరు సరిగా తెలియదు.. మీదికెళ్లి ఆయన తెలుసా.. అని అడుగుతవా? ఆయన మండపాటి హన్మంతరావు కాదు మాడపాటి హన్మంతరావు.. బురుగుల రామక్రిష్ణ అంట. బురుగుల రామక్రిష్ణ కాదు బూర్గుల రామక్రిష్ణా రావు గారు.

ఇంకేమంటడు ఈనె.. సూరవరం ప్రతాపరెడ్డి అట.. తెలంగాణ వైతాళికుడి పేరు కూడా పలకడం రాదు నీకు.. ఎందుకయా ఆయన పేరును ఉచ్చరించి ఆ మహాత్ముడి పేరును ఖూనీ చేసినవ్..

This entry was posted in ARTICLES, Top Stories.

Comments are closed.