బానిసలు విముక్తి పొందిన్రు

  నో ఎడిక్షన్ మందు వాడకుండానే ఈనాడు, సాక్షి బానిసలు విముక్తి పొందిన్రు. మంచి పత్రికేదో.. ముంచే పత్రికేదో తెలుసుకున్నరు. ఈనాడుకు బానిసలైన అనేకమంది తెలంగాణ పాఠకులు కళ్లు తెరిచిన్రు. ప్రతిరోజు ఈనాడు పత్రిక సీమాంధ్రలో జరుగుతున్న దొంగ ఆందోళనలు పెద్దది చేసి చూపుతుండటంతో తెలంగాణ పాఠకులు విసుగుచెందిన్రు.

అటు సాక్షిలో షర్మిలమ్మను చూడలేక, జగన్ భజనను భరించలేక, విజయమ్మ సువార్తలను జీర్ణం చేసుకోలేక  సాక్షిని చదవడం మానేసిన్రు.

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.