తెలంగాణ గోస

gosa

ఏం జేతునక్కా?

గంజి దాగుదమంటే
గింజ లేకపాయె

బువ్వ దిందామంటే

చిల్లి గవ్వలేక పాయె
ఏమున్న దక్కో?
ఏం జేతునక్కా?

కాల్వ లెండిపాయె
చెర్వు లెండి పాయె
నదిలోని నీళ్ళన్ని
సీమాంధ్ర పాలాయె

ఏమున్నదక్కో
ఏం జేతునక్కో?
సదువుకుందా మంటె

సంక జూపిచ్చిండ్రు
కొలువులేమో
కోన సీమాంధ్ర పాల్జేసిరి

ఏమున్నదక్కో?
ఏం జేతునక్కో?
తెలంగాణ దెస్తమని

దొంగ మాటలు జెప్పి
కాంగిరేసోళ్ళు
కొంప ముంచిండ్రు
రెండు కండ్లోనికి
కండ్లు మూసుకపాయె

తెలంగాణ గోస
తెలుగుదేశానికేం దెలుసు?

ఏమున్నదక్కో
ఏం జేతునక్కో?

~ దుందిగళ్ళ సురేందర్,

This entry was posted in POEMS.

Comments are closed.