ఐన్యూస్ లో ఒక నెల జీతాలిచ్చారు

ఐన్యూస్ లో ఒక నెల జీతాలిచ్చారు. ఉద్యోగులు కొంత హ్యాపీ. మిగతా నెల జీతం కూడా ఇంకింత హ్యాపీగా ఫీలవుతరు. 99 చానల్ వాళ్లు కూడా జీతాలిచ్చి పుణ్యం కట్టుకోండి. 6 టీవీ కూడా జిల్లా రిపోర్టర్లకు వేతనాలు చెల్లించి.. వాళ్లను ఆదుకోండి.

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.