ఏక్ సే దస్ తక్..

తెలుగు చానళ్లు 1 నుంచి 10 వరకు నిండిపోయినయి. టీవీ-1, ఈటీవీ-2, ఈటీవీ-3, 4టీవీ, చానల్ 4, టీవీ-5, వీ-6, 6టీవీ, టీవీ-7, టీవీ-8, టీవీ-9, 10టీవీ.. 1 నుంచి పది మధ్యలో ఇక సందులేదు.

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.