ఎవరైతేనేం…?

కారణమేదైతేనేం!
తప్పెవరిదైతేనేం!!
తవ్వుకోవడం మానేద్దాం
ఎంత తవ్వినా..
రాజకీయ పెంకాసులే కదా!

నిన్న జరిగిన యుద్ధం మిగిల్చిన
విషాదం నుండి తేరుకుందాం

పంచనామాలు
ఫలితాన్నివ్వవు
పరిష్కారాన్నీ చూపవు

తూర్పు దిక్కున
పొద్దు పొడుస్తుందని తెల్వడానికి
ఏ తత్వం నేర్వాలి?

దండుల
ముందుండి నడవడం కావాలి
చేతుల
జెండాలై ఎగరడం రావాలి

ఉద్యమాల స్ఫూర్తిగా..
రాలిన సమిధల
సమాధుల సాక్షిగా
శత్రువును పసిగట్టాం
నువ్వైతేనేం .., ఇక
నేనైతే నేం..
యుద్ధానికి తెర
ఎవరు తీస్తేనేం!
కత్తెవరు దూస్తేనేం!!

లడాయిలో
శత్రువు తల
తెగనరకడమే షురువాయి
తల్లి తెలంగాణ నుదుట
వీర తిలకం
దిద్దడమే తురువాయి
అందుకు,
నువ్వైనా.. నేనైనా..
ఆ తల్లికి ఒక్కటే కదా!

-పిన్నం శెట్టి కిషన్

This entry was posted in POEMS.

Comments are closed.