ఇంత కొవ్వెందుకు మీకు..

తెలంగాణ మార్చ్ 30/9 అని బీజీ పెట్టి నడుపుతరా.. తెలంగాణ వాదులేమైనా ఉగ్రవాదులారా నీ.. . 26/11 ఉగ్రవాదుల దాడిలాగా 30/9 పెడ్తారా..
ఇంత కొవ్వెందుకు మీకు..

This entry was posted in MEDIA MUCHATLU, Top Stories.

Comments are closed.