అడుక్కోవయా.. అడుక్కో…

అడగ దలుచుకున్నా.. అడగ దలుచుకున్నా.. అడగ దలుచుకున్నా.. అడగ దలుచుకున్నా.. అడగ దలుచుకున్నా.. అడగ దలుచుకున్నా..  పదే పదే అదే పదం.. సోనియాను అడిగిండు, కిరణ్ ను అడిగిండు, చంద్రబాబును అడిగిండు. ఆఖరి సభకు వచ్చిన వైసీపీ నేతలను అడిగిండు. మొత్తం మీద జగన్ సభ అడుక్కోవడానికే పెట్టుకున్నది. అడుక్కోవయా.. అడుక్కో..

 

This entry was posted in ARTICLES, Top Stories.

Comments are closed.